Algemene voorwaarden

Artikel 1

Begripsbepalingen
In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vennootschap: Adver Online B.V.
 2. Adver Online B.V.: De Vennootschap die vacatures voor de Contractant plaatst op diverse internet (vacature) sites.
 3. HROffice: Bedrijfsonderdeel waarop de Algemene Voorwaarden HROffice van toepassing zijn.
 4. Multiposting: Bedrijfsonderdeel waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Algemene Voorwaarden HROffice: De Algemene Voorwaarden waaronder HROffice haar diensten levert en subonderdeel van de Algemene Voorwaarden van Adver Online B.V.
 6. Gotomyjob: hybride e-recruitment tool waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van Adver-Online van toepassing zijn. Gotomyjob geeft suggesties over de combinatie van kanalen die relevant zijn om zowel actief als latent werkzoekenden te bereiken en geeft voorspellingen (geen garanties) van de prestaties.
 7. HR Appstore: webshop/platform met dashboard functionaliteit waarop de Algemene Voorwaarden van de HR Appstore van toepassing zijn. Producten en diensten die via de HR Appstore worden aangeschaft zijn met één account via Single Sign on te benaderen en te beheren.
 8. Contractant: De (rechts-)persoon met wie de Vennootschap een Overeenkomst heeft gesloten: ook wel Opdrachtgever genoemd;
 9. Overeenkomst: Een Overeenkomst inzake de afname door Contractant van een Spaarpot, Vacaturecontract, respectievelijk een (eenmalige) Vacatureplaatsing, Overige Media of Publicatie Services en HR Appstore producten of diensten.
 10. Spaarpot: De krachtens een Overeenkomst aan Contractant verleende faciliteiten (gedurende de afgesproken contractperiode), variërend van plaatsing van een nader overeen te komen aantal vacatures, vacature-informatie en bedrijfsinformatie op de site van Vennootschap en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet (vacature) sites waarvoor de Contractant kiest, maar waarvoor nog geen vaste plaatsingsdata zijn overeengekomen.
 11. Vacaturecontract: De krachtens een Overeenkomst aan Contractant verleende faciliteiten (gedurende de afgesproken contractperiode), tot het plaatsen van meerdere vacatures, vacature informatie en bedrijfsinformatie op de site van Vennootschap en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet (vacature) sites waarvoor de contractant kiest, tegen vooraf vastgestelde plaatsingsprijzen en condities.
 12. Vacatureplaatsing: De krachtens een Overeenkomst aan Contractant verleende faciliteit tot plaatsing (gedurende de afgesproken contractperiode) van 1 vacature, vacature-informatie en bedrijfsinformatie op de site van Vennootschap en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet (vacature) sites waarvoor de Contractant kiest;
 13. Mediategoed: De financiële tegoeden in de Spaarpot en/of het Vacaturecontract
 14. Media Diensten: Alle overige, maar niet nader benoemde, media diensten c.q. publicatie services die de Vennootschap aanbiedt als mogelijke extra dienst en/of product als onderdeel van een Overeenkomst waaronder, maar niet beperkt tot, o.a. landingspagina’s, werken-bij-sites en bannering.
 15. Partij, Wederpartij of Partijen: De Vennootschap en/of de Contractant.

Artikel 2

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke gesloten Overeenkomst.
 2. De Vennootschap mag deze Algemene Voorwaarden tijdens de duur van een Overeenkomst eenzijdig wijzigen en stelt de Contractant daarvan op de hoogte. Indien Contractant niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen, tegen (op zijn vroegst) de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
 3. Wijzigingen anders dan op aangeven van de Vennootschap, respectievelijk welke niet tot stand zijn gekomen op de wijze als beschreven in artikel 2.2, zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd in een nieuwe, door beide Partijen ondertekende, (bijlage bij de) Overeenkomst.

Artikel 3

Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst treedt in werking op de datum van haar dagtekening of zo veel eerder de Vacatureplaatsing op de site van Vennootschap en haar aangeboden pakketten van plaatsingen en/of Media Diensten op andere c.q. eigen internet (vacature) sites feitelijk aan Contractant ter beschikking wordt gesteld.
 2. Een Spaarpot voor het plaatsen van meerdere vacatures wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden. Als blijkt dat er na beëindiging van deze periode nog Mediategoed resteert, kan de Overeenkomst voor dezelfde duur worden verlengd onder de voorwaarde dat er een minimale extra inleg ter grootte van het resterende Mediategoed wordt ingelegd. In alle overige gevallen vervalt het Mediategoed aan de Vennootschap. Bij tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Contractant vervalt het Mediategoed altijd aan de Vennootschap tenzij er sprake is van toerekenbare tekortkoming door de Vennootschap met betrekking tot de Overeenkomst en de Vennootschap hiertoe schriftelijk in gebreke is gesteld. Bij tussentijdse opzegging door de Vennootschap vervalt het Mediategoed aan de Contractant.
 3. Een Vacaturecontract voor het plaatsen van meerdere vacatures wordt aangegaan voor de duur van maximaal 12 maanden. Al het Mediategoed dient binnen de contractperiode te zijn afgenomen.
 4. Een Vacatureplaatsing eindigt van rechtswege.
 5. Elke Partij mag een Spaarpot en/of een Vacaturecontract tussentijds beëindigen indien: Zij haar bedrijfsactiviteiten beëindigt; de andere Partij uitstel van betaling heeft aangevraagd dan wel heeft verkregen of in staat van faillissement is verklaard dan wel met betrekking tot hem een faillissementsaanvraag is ingediend; de andere Partij een wezenlijke verplichting niet nakomt als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) en deze overmachtssituatie langer dan 1 maand heeft geduurd, zulks te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de overmachtssituatie; artikel 2.2 van toepassing is; artikel 11.1 van toepassing is.
 6. Beëindiging van een Spaarpot en/of een Vacaturecontract overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 treedt in met ingang van de datum van bedrijfsbeëindiging, dan wel onmiddellijk in alle andere gevallen als benoemd in artikel 3.5.

Artikel 4

Spaarpot

 1. Op basis en voor de duur van de Overeenkomst stelt de Vennootschap aan Contractant de Spaarpot ter beschikking.
 2. De specificaties van de Spaarpot worden schriftelijk overeengekomen.
 3. Contractant verstrekt aan de Vennootschap alle noodzakelijke informatie waarvan Contractant weet dan wel redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor de Vennootschap voor een correcte uitvoering harerzijds van de Overeenkomst.

Artikel 5

Vacaturecontract

 1. Op basis en voor de duur van een Overeenkomst stelt de Vennootschap aan Contractant de functionaliteit van meerdere vacatureplaatsingen ter beschikking.
 2. De specificaties van het Vacaturecontract worden schriftelijk overeengekomen.
 3. Contractant verstrekt aan de Vennootschap alle noodzakelijke informatie waarvan Contractant weet dan wel redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor de Vennootschap voor een correcte uitvoering harerzijds van de Overeenkomst.

Artikel 6

Vacatureplaatsing

 1. Op basis en voor de duur van een Overeenkomst stelt de Vennootschap eenmalig aan Contractant de functionaliteit van de Vacatureplaatsing ter beschikking.
 2. Indien er wijzigingen en/of veranderingen plaatsvinden waardoor 1 of meerdere internet (vacature) sites niet (meer) werken, dan wordt de vacature op een andere internet (vacature) site geplaatst. Een vervangende internet (vacature) site aanbieden is een service vanuit de Vennootschap, maar is hier niet toe verplicht. In de bevestiging van plaatsing worden de internet (vacature) sites vermeld waar de vacature op geplaatst is.

Artikel 7

Bemiddeling

 1. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de totstandkoming van een bemiddeling tussen Contractant en mogelijke andere partijen/kandidaten. De Vennootschap verzorgt alleen de plaatsing van de vacature(s).
 2. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor het contact en het vervolg dat ontstaat door gebruik te maken van een Adver-Online e-mailadres of een doorlink naar het e-mailadres of website van de Contractant.

Artikel 8

Tarieven

 1. De Contractant is aan de Vennootschap de vergoedingen verschuldigd, zoals vermeld in de desbetreffende Overeenkomst.
 2. Alle verschuldigde vergoedingen zullen worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde belastingen.
 3. De Vennootschap is gerechtigd tijdens de duur van de Overeenkomst de tarieven, bedoeld in artikel 8.1, te wijzigen. In dat geval is artikel 2.2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 9

Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier zal de eerste factuur verzenden in de eerstvolgende maand na ontvangst van de getekende overeenkomst. Leverancier is gerechtigd periodiek te factureren. Indien Contractant een geregistreerd account bij de HR Appstore heeft, kan ook via de daar aangeboden betaalwijzen betaald worden.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10

Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van of via de wederpartij.
 2. Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor de schade die wordt geleden ten gevolge van niet-nakoming van de verplichtingen als omschreven in artikel 10.1.

Artikel 11

Toerekenbare tekortkomingen, aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Indien een Partij niet aan zijn verplichtingen uit een Overeenkomst voldoet en ook na voorafgaande ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft om binnen 30 dagen correct te handelen, is de andere Partij gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel in rechte nakoming te vragen. Zulks onverminderd diens recht ter zake eveneens schadevergoeding te vorderen.
 2. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste informatie op de sites die de Vennootschap aanbiedt, dan wel een onjuiste werking van het vacaturesysteem. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de Vennootschap uit hoofde van een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming beperkt tot het bedrag van de door de Contractant geleden schade, zulks met een maximum van € 1.000,– (duizend euro) en nimmer hoger dan het bedrag van de Overeenkomst waarop de onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming betrekking heeft.
 3. De Vennootschap zal zoveel mogelijk de aangeleverde informatie integraal overnemen, maar dient zich daarbij wel te houden aan de lay-out (m.b.t. de teksten en logo’s) en de beschikbare branche- en functieomschrijvingen van de diverse internet (vacature) sites waarop de vacature geplaatst wordt.
 4. De Vennootschap plaatst de vacature(s) binnen 24-uur na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging van de Contractant. In geval van overmacht kan hier in overleg met de Contractant meer tijd voor uitgetrokken worden. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het updaten van vacature(s) van de Contractant op de verschillende internet (vacature) sites of het plaatsen/laten tonen van logo’s. In het weekend of nationale feestdagen worden geen vacatures geplaatst.
 5. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor calamiteiten van welke aard dan ook bij de diverse internet (vacature) sites waaronder, maar niet beperkt tot het offline zijn en het niet kunnen plaatsen van vacatures op de betreffende internet (vacature) sites. Ingeval van calamiteiten zal de Vennootschap de vacature(s) alsnog plaatsen wanneer deze calamiteiten door de internet (vacature) site verholpen is.
 6. In geval van plaatsingsfouten zal de Vennootschap er zorg voor dragen dat deze binnen 48-uur worden hersteld. In het weekend, tijdens nationale feestdagen worden geen herstelwerkzaamheden verricht. Herstel vindt dan plaats rekenend vanaf de eerstvolgende werkdag.
 7. De Contractant staat in voor de juistheid van alle door hem geleverde informatie ten behoeve van plaatsing via de Vennootschap. De Contractant vrijwaart de Vennootschap tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, welke het gevolg is van onjuiste informatie zoals hier bedoeld.
 8. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing ingeval van opzet of grove schuld.
 9. De Vennootschap is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor de resultaten en uitkomsten van de door de Contractant afgesloten Overeenkomst waaronder, maar niet beperkt tot, de response, type kandidaten/sollicitanten en reacties op de geplaatste vacature(s) voor de Contractant.
 10. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de doorplaatsingen bij de diverse internet (vacature) sites. Ingeval van storingen/fouten zal de Vennootschap de internet (vacature) sites hier wél op attenderen.
 11. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor allianties die door de internet (vacature) sites m.b.t. doorplaatsingen zijn afgesloten. Doorplaatsingen zijn afhankelijk van individuele afspraken door de desbetreffende internet (vacature) sites en kunnen derhalve tijdens de contractduur worden gewijzigd.
 12. De Vennootschap plaatst de vacatures op de diverse internet (vacature) sites en verwijderd deze pas op uitdrukkelijk verzoek van de klant. De Vennootschap doet haar uiterste best deze binnen 48 uur te verwijderen, maar is echter afhankelijk van de batches van de diverse internet (vacature) sites, waardoor dit mogelijk langer kan duren.
 13. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor het verwijderen van vacatures op internet (vacature)sites waar de Vennootschap niet zelf op plaatst waaronder, maar niet beperkt tot, de diverse Spidersites en de cache van Google.

Artikel 12

Overige en slotbepalingen

 1. De Vennootschap heeft het recht om Vacatureplaatsingen te weigeren die in strijd zijn met de wet en/of de goede zeden. De Vennootschap streeft er naar haar beleid ter zake vast te leggen in een reglement.
 2. Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door een bindend advies of arbitrage.
 3. Bij misbruik behoudt de Vennootschap zich het recht voor de Overeenkomst per direct te beëindigen. Het vorderingsrecht van de Contractant komt hiermee automatisch te vervallen.
 4. Het is Partijen niet toegestaan om de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst zonder toestemming van de Wederpartij aan een derde over te dragen.
 5. De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 10 duurt voort tot en met 2 jaar na het einde van de Overeenkomst.
 6. De eventuele toepasselijkheid van door de Contractant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Het is niet toegestaan het concept gehanteerd door de Vennootschap door te verkopen, te verhuren of te verpanden aan een eventuele derde partij.
 8. Alle offertes/prijzen die worden uitgebracht zijn onder voorbehoud van type- en /of zetfouten.